Декември 2019
ПоВтСрЧвПтСъНе
      
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
     

Публикуване на Протоколи от работата на Комисия и Решение за класиране и избор на изпълнител по обществена поръчка в изпълнение на проект по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"

Лого

Наименование на поръчката, дадено от Възложителя:

„Разработване и интеграция на единна система за управление, контрол и администриране на процесите и информационно обслужване на учебната дейност в УАСГ, доставка на сървъри и специализиран софтуер и обучение на административния и преподавателски персонал за работа за работа със системата“. Обществената поръчка е свързана с реализирането на проект BG051PO001-3.1.08-0016 ”Развитие на стандарти и процедури за управление на качеството в УАСГ и разработване на интернет базирани системи за управление на качеството, системи за администриране на процесите и системи за информационно обслужване на учебната дейност” по Приоритетна ос 3 „Подобряване качеството на образованието и обучението в съответствие с потребностите на пазара на труда за изграждане на икономика, основана на знанието", основна област на интервенция 3.1. „Подобряване качеството на услугите в образованието и обучението" посредством схема за безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001-3.1.08 „Усъвършенстване на системите за управление във висшите училища" на оперативна програма "Развитие на човешките ресурси". Схемата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

С настоящото съобщение на основание чл. 73, ал. 4 от ЗОП се публикуват Протоколите от работата на Комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите и Решение № 824 от 17.12.2014 г. на Ректора на УАСГ за класиране на участниците и избор на изпълнител.

Информация за преписка № 00859-2014-0001 в портала на АОП

Заглавие Дата Файл
Протоколи №№ 1, 2, 3 и 4 от Работата на Комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите 2014-12-20 16:38:00 Изтеглете файл
Решение № 824 от 17.12.2014 г. на Ректора на УАСГ за класиране на участниците и избор на изпълнител 2014-12-20 16:37:00 Изтеглете файл