Изготвяне на технически проект за извършване на СМР на обект: Модернизиране на научната инфраструктура на УАСГ гр. София...

Открита процедура за изготвяне на технически проект за извършване на СМР на обект: „Модернизиране на научната инфраструктура на УАСГ гр. София, чрез изграждане на съвременен Изследователски Център по Сеизмично Инженерство (ИЦСИ) – част строителна реконструкция и модернизация” с публикувано в портала на АОП Решение ID: 682955  и Обявление с ID: 682957.

Документи
Решение 581 / 17.08.2015 г. 2015-08-17 15:45:00 Изтеглете файл
Обявление за обществена поръчка 2015-08-17 15:43:00 Изтеглете файл
Документи за участие 2015-08-17 15:42:00 Изтеглете файл
Техническа спецификация 2015-08-17 15:41:00 Изтеглете файл
Образци на приложения за участие 2015-08-17 15:40:00 Изтеглете файл

Протоколи на Комисията

12.10.2015 14:58:00

Протоколите на Комисията, заедно с приложенията към тях.

Решение на възложителя за завършване на процедурата

14.11.2015 11:25:00

Тази група документи обхваща решенията, които възложителите издават за завършване на процедурите за възлагане на обществени поръчки.

Договори и споразумения

20.01.2016 16:51:46

Договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тях и допълнителните споразумения

Информация за плащанията

15.03.2016 14:23:09

Тази rpyna документи обхваща информация за датата, основанието и размера на всяко извършено пла­щане по договорите за обществени поръчки и по договори­те за подизпълнение, включително за авансовите плащания.