Строително ремонтни работи, включително аварийна и текуща поддръжка

“Строително - ремонтни работи,включително аварийна и текуща поддръжка на сградния фонд на УАСГ – гр.София”

       Спецификата на поръчката и местонахождението на отделните сгради налагат обособяването на три отделни позиции, както следва:

- обособена позиция 1 –„Строително-ремонти работи на сградния фонд на УАСГ – гр.София, бул.”Христо Смирненски №1”-Блокове от №1 до 8 и от №11 до 13”;

 - обособена позиция 2 – “Строително - ремонтни работи,включително аварийна и текуща поддръжка на сградния фонд на студентски общежития - бл.33Б, бл.34А, бл.34Б, бл.35, бл.36А, бл.61Б и студентски стол 3-14 -УАСГ – гр.София”;

- обособена позиция 3 – Строително - ремонтни работи на сградния фонд на  учебно-оздравителни бази на УАСГ: УОБ ,,Семково”, УОБ ,,Веринско” и УОБ ,,Китен”.

ЛИНК КЪМ ПРЕПИСКАТА В АОП

       

Разяснение по документацията от 10.08.2015 г. за обществена поръчка “Строително - ремонтни работи,включително аварийна и текуща поддръжка на сградния фонд на УАСГ – гр.София”

10.08.2015 14:16:00

Тази група документи обхваща разясненията по документациите за участие. Тези документи се публикуват в профила на купувача, само когато има постъпили искания за раз­яснения и възложителят отговори на същите.

Обявление

01.01.1970 02:00:00

Протоколи и доклади на комисиите

12.09.2015 14:16:59

Протоколите и докладите на комисиите заедно с приложенията към тях

Информацията за датите и основанието за освобождаване или задържане на гаранциите

04.11.2015 15:29:27

Информацията за датите и основанието за освобождаване или задържане на гаранциите за участие на кандидатите или участниците в процедура за възлагане на обществена поръчка

Договори и споразумения

16.10.2015 12:18:00

Договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тях.