Доставка на гориво за отопление за нуждите на УОБ Семково - УАСГ

Оферти могат да се подадат за една или и двете обособени позиции в Деловодството на УАСГ, Ректорат, ет. 2, стая 214а от 9:30 до 12:00 ч. и от 13:00 до 14:00 ч. до 09.02.2015  г. включително.

Публична покана

23.01.2015 16:52:00