Доставка на компютърна техника за нуждите на УАСГ

Линк към публичната покана, публикувана в портала на АОП с номер 9044360

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е

на документация за обществена поръчка с предмет:

“Доставка на компютърна техника за нуждите на научната и административна дейност в УАСГ, гр. София

УЕБ ДИРЕКТОРИЯ "ПУБЛИЧНА ПОКАНА": 02-PublicnaPokana.pdf

УЕБ ДИРЕКТОРИЯ "ДОКУМЕНТАЦИЯ"

ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА И УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ: файл  01-05-POKANA-I-UKAZANIA.pdf със съдържание:

Публична покана;

Условия и изисквания;

Указания за участие;

Основни положения и упътване към нормативната база за  CE маркировка;

(Минимална) техническа спецификация на доставката;

========================

ОБРАЗЦИ (прилагат се за попълване и в редактируем файл 06_Obrazci-ot-1-do-11.doc) със съдържание:

Административни сведения за участника

Списък на основните договори от сходни доставки:

Декларация по чл. 47 от ЗОП

Декларация наличие на сервизна база в гр. София

Декларация за използване на подизпълнители

 Декларация за запознаване с условията на обществената поръчка

 Декларация за приемане условията на проекта на договор

Техническа оферта:

Ценова оферта

Банкова гаранция за добро изпълнение: (опция при скл. на договор)

=====================

Проект на договор / 07_Proekt_na_dogovor.pdf

 

Документи
Файлов архив на цялата документация (zip) 2015-07-29 18:38:00 Изтеглете файл
Файловият архив CompsAll-UACEG-2015.zip съдържа цялата необходима документация за участие: /// 01-05-POKANA-I-UKAZANIA.pdf 0,7 MB /// 06_Obrazci-ot-1-do-11-2015.doc 0,4 MB /// 07_Proekt_na_dogovor.pdf 0,1 MB ///

Протокол

13.08.2015 16:45:13

Публична покана

01.01.1970 02:00:00

Документация

01.01.1970 02:00:00