Декември 2019
ПоВтСрЧвПтСъНе
      
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
     

Услуги по абонаментна поддръжка и ремонт на асансьори находящи се в административните сгради на Университет по архитектура, строителство и геодезия /УАСГ / - гр.София и Студентските общежития /ССО/ от контингента на УАСГ

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Съдържание на документацията и образците за участие:

Приложение 1 към публичната покана – Указания и изисквания към участниците:

-     Описание на предмета на поръчката

-     Техническа спецификация

-     Изисквания към изпълнението на поръчката и към участниците

-     Указания за подготовката на оферта

-     Критерии за оценка по  обособените  позиции

-     Проект на договор за изпълнение на поръчката за всяка обособена позиция

 

Образци за участие във възлагането чрез Публична покана*:

Писмо към офертата

Декларация за запознаване с условията на поръчката

Административни сведения (представяне на участника)

Декларация за конфиденциалност

Декларация за ползване на подизпълнител (опционално)

Декларация за съгласие за участние на подизпълнител (опционално)

Декларация за участие като обединение (опционално)

Декларация за приемане проекта на договор

Списък на изпълнените услуги с предмет идентичен или сходен предмет на предмета на поръчката

Декларация за свързаност (прилага се при скл. на договор от избрания за изпълнител)

Списък на техническите лица, ангажирани с изпълнение на поръчката.

Техническо предложение за изпъление на поръчката

Предлагана цена за аварийно дежурство по позиция 1

Предлагана цена за труд, за извършени работи извън таксата за аварийно дежурство по позиция 1

Предлагана цена за месечна абонаментна такса по позиция 2

Предлагана цена за месечна абонаментна такса по позиция 3

Проект на Договор за обособена позиция 1

Проект на Договор за обособена позиция 2

Проект на Договор за обособена позиция 3

 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Документи
Изтегли указания, документация и образци за участие към Публична покана с ID по регистъра на АОП: 9040094 2015-03-23 16:19:00 Изтеглете файл

Публична покана

01.01.1970 02:00:00

Документация

01.01.1970 02:00:00

Протокол

01.01.1970 02:00:00