Доставка на 35 000 (тридесет и пет хиляди) литра гориво - Газьол с тегловно съдържание на сяра, непревишаващо 0.001% с КН 2710 19 43

Информация за обявата в АОП.

Заглавие Дата Файл
Договор за доставка на гориво за отопление 2018-12-07 18:09:21 Изтеглете файл
Утвърден протокол от работата на Комисията 2018-11-28 14:30:00 Изтеглете файл
Информация, обява и документация за участие 2018-11-07 17:06:14 Изтеглете файл