Май 2024
ПоВтСрЧвПтСъНе
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
  

Услуги по абонаментна и текуща поддръжка на асаньори

бул.”Хр. Смирненски” №1, София 1046, Р. България

тел.: (02) 963 52 45, факс: (02) 865 68 63

 e-mail: aceadm@uacg.bg; http://www.uacg.bg

 

     Обява за събиране на оферти,

за провеждане на обществена поръчка

по реда на чл.20, ал.3 от ЗОП

      2017-03-US-AS-03

(Документацията за участие се намира в долния край на страницата с линк за изтегляне)

             Университет по архитектура, строителство и геодезия /УАСГ / – гр.София събира оферти за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Услуги по абонаментна и текуща поддръжка на асансьори, находящи се в административните сгради на Университет по архитектура, строителство и геодезия /УАСГ / - гр.София.

                    

            Поръчката е следствие от две възлагания на обществени поръчки с обяви, както следва:

  I. „Услуги по абонаментна и текуща поддръжка на асансьори, находящи се в административните сгради на Университет по архитектура, строителство и геодезия /УАСГ / - гр.София и Студентските общежития /ССО/ от контингента на УАСГ ”, номер на обява 2017-03-US-ASс три обособени позиции:

- Обособена  позиция  №1  –  „Услуги  по  абонаментна  и  текуща  поддръжка  на

асансьори, находящи се в Студентски общежития на УАСГ – бл.33Б, бл.34А, бл.34Б,

бл.35, бл.36А и 61Б  ”

      

- Обособена позиция №2  „ Услуги по абонаментна и текуща поддръжка на пътнически,

товарни  и  кухненски  асансьори  в  Нови  сгради  /  бл.1  и  бл.  2/,  Стара  сграда  /  бл.12/    и Студентски стол  / бл.5 /  на УАСГ‘‘

 

- Обособена  позиция  №3    „Услуги  по  абонаментна  и  текуща  поддръжка  на

асансьори адаптирани и за хора с увреждания в РЕКТОРАТ / бл.11/, Библиотека /бл.2/ и 

Нови сгради / бл.8/ на УАСГ‘‘

            с избран изпълнител по трета обособена позиция.

 

II. „Услуги по абонаментна и текуща поддръжка на асансьори, находящи се в административните сгради на Университет по архитектура, строителство и геодезия /УАСГ / - гр.София и Студентските общежития /ССО/ от контингента на УАСГ ” с номер на обява №2017-03-US-AS-02 с две обособени позиции:

- Обособена позиция №1 – „Услуги по абонаментна и текуща поддръжка на асансьори, находящи се в Студентски общежития на УАСГ – бл.33Б, бл.34А, бл.34Б, бл.35, бл.36А и 61Б  ”

- Обособена позиция №2 -„ Услуги по абонаментна и текуща поддръжка на пътнически, товарни и кухненски асансьори в Нови сгради / бл.1 и бл. 2/, Стара сграда / бл.12/  и Студентски стол  / бл.5 /  на УАСГ‘‘                                                                                   с избран изпълнител по първа обособена позиция.

             Предмет на настоящата обществена поръчка е: „Услуги по абонаментна и текуща поддръжка на пътнически, товарни и кухненски асансьори в Нови сгради / бл.1 и бл. 2/, Стара сграда / бл.12/  и Студентски стол  / бл.5 /  на УАСГ‘‘.

 

Условията, на които следва да оговарят участниците и изискавнията към тях са подробно описани в ‘‘Указанията за участие и изисквания към участниците‘‘ (файл:. 02-Указания и изисквания.pdf) и ‘‘Образци документи‘‘ за попълване от участниците в обществената поръчка (файлове: 03-Образци за участие.doc; 04-Образeц-проектодоговор.doc), публикувани на ‘‘Профила на купувача‘‘, които са  неразделна част от настоящата Обява.

 

          Срок на валидност на офертите – 90 календарни дни от крайния срок за подаването им.

   

 Критерии за оценка на офертите:

         –  '' най – ниска такса за месечна поддръжка ''.

 

    Общата прогнозна стойност на поръчката е 21375(двадесет и една хиляди триста седемдесет и пет) лева без ДДС, която се явява и максимална обща стойност за офериране от участниците при подаване на оферта.

    Максимално допустимата цена за изпълнение на поръчката за срока на действие на договора не може да надвишава следната максимални стойност:

         - не повече от 21375/двадесет и една хиляди триста седемдесет и пет /лева без ДДС за целия срок на договора.

 

В това число се включват дължимите таксипо абонаментна и текуща поддръжка на асансьори и стойността на вложените резервни части, материали, консумативии труд.

 

   Краен срок за представяне на офертите - до 17.00  часа на10.10.2017 г.

   Дата, час и място на отваряне на офертите – 11.00 часа на 11.10.2017г. в ‘‘Зала изток‘‘ (Малка зала) – бул.Хр.Смирненски 1, Университет по архитектура, строителство и геодезия /УАСГ / – сграда Ректорат, ет.2.

 

      Документите в офертата трябва да бъдат подписани от лицето, представляващо участника или писмено упълномощено друго лице, в който случай се прилага оригиналили копие на пълномощно.

     Пликът (опаковката) се представя (депозира) в деловодството на Университет по архитектура, строителство и геодезия /УАСГ / – сграда Ректорат, ет.2, стая 204А - всеки работен ден  09:00-12:00 и 13:00-17:00 часа до края на срока за подаване.

 

                                            

                                                                 ВЪЗЛОЖИТЕЛ

                                                                 Ректор на УАСГ:  (подпис, печат)                         

                                                                                        /проф. д-р инж. Иван Марков/

 

 

 

Заглавие Дата Файл
Договор за обществена поръчка 57/10.11.2017 г. 2017-11-10 16:19:55 Изтеглете файл
Протокол от работата на Комисията 2017-11-09 10:48:52 Изтеглете файл
Документация за участие във файлов архив (ZIP) 2017-10-02 15:22:29 Изтеглете файл