Юли 2024
ПоВтСрЧвПтСъНе
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    

Обява, документация и указания за доставка на гориво за отопление за нуждите на УОБ Семково

Предмет на поръчката:
„Доставка на гориво с тегловно съдържание на сяра, непревишаващо 0,001% с код КН 27101943”.

Публикация на информация за поръчката в портала на АОП (еРОП номер 9060561.

Съдържание на файловия архив на Обява, документация и указания за доставка на гориво за отопление за нуждите на УОБ Семково (zip):
Gorivio-Semkovo-2017-v05

01Info-Obiava D1-00859-2017.pdf
02 Обява-Указания_д-я-Gorivo.doc
03 Prilozhenie Б Spisak_dokumenti-gorivo.doc
Prilozhenie 1 -TehnicheskoPredlozhenie.doc
Prilozhenie 2 - Predlagana_cena.doc
Prilozhenie 3 - Administr. svedenia.doc
Prilozhenie 4 - Deklaracia_по_чл.54_от_ЗОП.doc
Prilozhenie 5 - ProektoDogovor2.doc
Опционално-Prilozhenie 6 - Dekl_podizpylnitel-goriva.doc
Опционално-Prilozhenie 7 - Dekl_Syglasie_na_podizpylnitel-goriva.doc
Приложение 8 - Spisak s ispalneni dostavki-goriva.doc
===========================================

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ - извлечение от:

ЗАПОВЕД

№25./ 20.01.2017 г.

на проф. д-р инж. Иван Димитров Марков,

Ректор на Университет по архитектура, строителство и геодезия /УАСГ/

 

На основание чл. 188, ал.2, от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и получени в срок две оферти за участие в обществена поръчка чрез обява 2017-01-19-У-02 с предмет „Доставка на гориво за отопление за нуждите на УОБ Семково” при необходими най-малко три подадени, за да се извърши от назначената Комисия публично отваряне в указания от обявата срок

 Н А Р Е Ж Д А М

Да се удължи срока за подаване на офертите с краен срок 16:00 ч. на 24.01.2017 г., след което на основание чл.188, ал.3 от ЗОП - Комисията за отваряне, разглеждане и класиране на оферти следва да извърши своята работа, независимо от броя на подадените оферти, като новата дата за първо публично заседание е от 16:30 ч. на 24.01.2017 г.  в Малка заседателна зала „Изток” на Ректорат – УАСГ.

                 

гр. София                                                     Ректор:  (подпис и печат)

                                                                                       / проф. д-р. инж. Иван Марков /

Документи
Договор за доставка на гориво за отопление 2017-02-03 15:47:40 Изтеглете файл
Протокол от работата на Комисията по отваряне, разглеждане и класиране на офертите 2017-01-31 17:55:20 Изтеглете файл
Обява, документация и указания за участие в обществената поръчка 2017-01-11 13:25:50 Изтеглете файл