Доставка на питейна вода и отвеждане на отпадни води за нуждите на УАСГ

Внимание - електронните документи са подписани с електронен подпис, чиято наличност се установява в съответната апликация, която използвате за зареждане и четене на PDF - чрез меню Digital Sign (Digital ID) и/или Verify.

Профил на преписката в Портала на АОП

Заглавие Дата Файл
Сключен договор за обществена поръчка 2019-03-18 18:36:07 Изтеглете файл
Решение за откриване на процедура по договаряне без обявление 2018-08-08 13:36:31 Изтеглете файл
Техническа спецификация (вкл. опис на обектите) 2018-08-08 13:21:07 Изтеглете файл