Пазарни консултации за доставка на експериментално оборудване за нуждите на Национален център по сеизмично инженерство при УАСГ

Уважаеми заинтересовани лица,

УАСГ отправя покана към ВАС да представите индикативна ценова оферта за изпълнение на дейностите по обхвата на предмета на поръчката, които са посочени в Приложение 1 – Техническа спецификация към настоящата покана по следните обособени позиции:

 Обособена позиция 1. Доставка на оборудване за експериментално изследване при статични и динамични натоварвания и въздействия на конструктивни елементи, сгради, съоръжения и земна основа в лабораторни и полеви условия – хардуер (измервателни усилватели, датчици, кабели за връзка) и съпътстващ софтуер.

Обособена позиция 2. Доставка на оборудване (акселерометри) за изследване поведението на сгради, съоръжения и земна основа при сеизмични и други динамични въздействия в полеви и лабораторни условия.

Обособена позиция 3 . Доставка и въвеждане в експлоатация на система за  изследване характеристиките на зидарии.

Обособена позиция 4. Доставка на специализирано експериментално оборудване за изследване на бетони.

Обособена позиция 5. Доставка на специализирано експериментално оборудване за обследване на конструкции.

 

Документи
Протокол №1 от дейността на Комисията, назначена със Заповед № 418/21.10.2019 г. 2019-11-22 11:10:50 Изтеглете файл
Получените индикативните оферти в пазарните консултации 2019-11-22 11:09:32 Изтеглете файл
Покана, техническа спецификация и индикативна оферта по образец 2019-10-11 15:58:42 Изтеглете файл