Пазарни консултации по чл. 44 от ЗОП по проект BG05M2OP001-1.002-0019, финансиран от ЕС (II). Пет от седемте обособени позиции

Пазарните консултации се провеждат с оглед определяне прогнозната стойност на обществена поръчка
с предмет:
„Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на лабораторно и пилотно оборудване към съществуващите лаборатории към катедра «Водоснабдяване
, канализация и пречистване на води» при Хидротехнически факултет и катедра «Строителни материали и изолации» при Строителен факултет на УАСГ, за изграждането и развитието на Център за компетентност „Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“ по проект BG05M2OP001-1.002-0019, финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж”, включваща 5 (пет) от 7 (седем) обособени позиции

Проект:

BG05M2OP001-1.002-0019 „Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“, финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж” с основна цел изграждане на ефективна инфраструктура и научноизследователски капацитет за развитие на иновации в кръговата икономика с фокус върху води, енергия и управление на отпадъци.

Заинтересованите лица следва да имат предвид, че така приложената техническа спецификация не е част от обявена обществена поръчка, а приложение към поканата по настоящите пазарни консултации.

ПОКАНАта за участие, Техническите спецификации и Индикативната оферта са достъпни за изтегляне по-долу, като за последната е оставен и избор за четене, ползване и попълване между docx & pdf.

Документи
Получени индикативни оферти по обособени позиции от 3-та до 7-ма вкл. в приложен файлов архив 2019-08-08 16:53:29 Изтеглете файл
Покана за участие (PDF) 2019-07-30 17:18:48 Изтеглете файл
Технически спецификации в PDF файл 2019-07-30 17:17:36 Изтеглете файл
Индикативна оферта във файлов архив zip (DOCx и PDF формати) 2019-07-30 17:16:33 Изтеглете файл