Пазарни консултации по чл. 44 от ЗОП по проект BG05M2OP001-1.002-0019, финансиран от ЕС (II). 7 обособени позиции

Пазарните консултации се провеждат с оглед определяне прогнозната стойност на обществена поръчка
с предмет:
„Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на лабораторно и пилотно оборудване към съществуващите лаборатории към катедра «Водоснабдяване
, канализация и пречистване на води» при Хидротехнически факултет и катедра «Строителни материали и изолации» при Строителен факултет на УАСГ, за изграждането и развитието на Център за компетентност „Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“ по проект BG05M2OP001-1.002-0019, финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж”, включваща 7 (седем) обособени позиции

Проект:

BG05M2OP001-1.002-0019 „Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“, финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж” с основна цел изграждане на ефективна инфраструктура и научноизследователски капацитет за развитие на иновации в кръговата икономика с фокус върху води, енергия и управление на отпадъци.

Заинтересованите лица следва да имат предвид, че така приложената техническа спецификация не е част от обявена обществена поръчка, а приложение към поканата по настоящите пазарни консултации.

ПОКАНАта за участие, Техническите спецификации и Индикативната оферта са достъпни за изтегляне по-долу.

Документи
Всички индикативни оферти, окомплектовани в един PDFфайл 2019-07-26 14:38:19 Изтеглете файл
Образец на индикативната оферта, удобен за попълване (doc) 2019-07-17 17:17:59 Изтеглете файл
Предпочитанията за това, кой образец на индикативна оферта да бъде ползван (по същество и двата са идентични, но в различен формат), е по избор и воля на всяко едно конкретно заинтересовано лице, решило да изпрати своя индикативна оферта. При условие, че лицето е предпочело формат doc, не се допуска същото да променя който и да било от предварително зададените форма, съдържание и реквизити.
Покана за представяне на индикативна оферта 2019-07-17 16:23:17 Изтеглете файл
Технически спецификации - приложение към Поканата 2019-07-17 16:22:56 Изтеглете файл
Индикативна оферта по нередактируем образец (pdf) 2019-07-17 16:17:38 Изтеглете файл