Пазарни консултации по чл. 44 от ЗОП по проект за определяне на прогнозна стойност, по проект, описан в съдържанието

Доставка на специализирано оборудване за Централна научно-изследователска лаборатория за консервация и реставрация на недвижимото културно наследство (ЦНИЛ-КР-НКН) по проект BG05M2OP001-1.001-0001 "Изграждане и развитие на център за върхови постижения "Наследство БГ", включваща 4 (четири) обособени позиции, поотделно и подрбобно описани в приложените тук технически спецификации.

Документи
Покана за участие в пазарни консултации 2020-01-28 16:04:36 Изтеглете файл
Индикативна оферта на заинтересован участник в пазарните консултации 2020-01-28 16:03:54 Изтеглете файл
Техническа спецификация по обособена позиция 1 2020-01-28 16:03:08 Изтеглете файл
Техническа спецификация по обособена позиция 2 2020-01-28 16:02:14 Изтеглете файл
Техническа спецификация по обособена позиция 3 2020-01-28 16:01:22 Изтеглете файл
Техническа спецификация по обособена позиция 4 2020-01-28 15:58:55 Изтеглете файл