Съобщение за набиране на оферти за доставка на канцеларски материали и консумативи за нуждите на УАСГ (08.06.2016 г.)

/За артикули с номера 5 и 6 участникът следва да представи по една мостра, обозначена с името на участника и подпис на управителя - вж. техническа спецификаца, файл: Cancel-specs-v1.xls./

Документи
Техническа спецификация (файл: Cancel-specs-v1.xls) 2016-06-08 17:20:00 Изтеглете файл
Административни данни (файл: 01-01-Сведения-Участник-канц-материали.doc) 2016-06-08 17:19:00 Изтеглете файл
Проект на договор (файл: ~Проект_на_Договор-КМ.doc) 2016-06-08 17:19:00 Изтеглете файл
Техническо и ценово предложение (файл: 02-Cancelor-PRICELIST-v1.xls) 2016-06-08 17:17:00 Изтеглете файл
Декларация по чл.107 от ЗОП (файл: decl_art_107-т.4-КМ.doc). Представя се от избранич изпълнител при подписване на договор. 2016-06-08 17:16:00 Изтеглете файл
Съобщение за набиране на оферти за доставка на канцеларски материали и консумативи - архив в удобен за изтегляне и печат формат PDF 2016-06-08 17:16:00 Изтеглете файл