Юли 2024
ПоВтСрЧвПтСъНе
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    

Доставка и инсталиране на компютърна техника и периферия и провеждане на обучение за работа с нея

Обновление от 08.11.2019 г. Съобщение за промяна датата и часа за отваряне на офертите, налично и в раздел Документи по-долу.

Описание:
Предметът на поръчката включва „Доставка и инсталиране на компютърна техника и периферия и провеждане на обучение за работа с нея", за изграждането и развитието на Център за компетентност „Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“ по проект BG05M2OP001-1.002-0019, финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж” , като техниката е описана подробно по вид, брой и технически параметри в техническа спецификация. Изпълнението на обществената поръчка се осъществява на следните етапи: 1. Доставка на техниката; 2.Извършване на инсталиране /тестване/ и въвеждане в експлоатация от персонал на изпълнителя; 3. Обучение на служители на възложителя; 4. Гаранционна поддръжка и сервиз в гаранционния срок.

Линк към обявлението в Официален вестник на Европейския съюз (ОВ/S).

Линк към преписката в портала на АОП (вкл. Обявление и Решение по образец).

 

Документи
Обявление за възложена поръчка 2020-10-15 18:37:51 Изтеглете файл
2020-10-15 18:36:23 Изтеглете файл
Решение на Възложителя (Ректора на УАСГ) 2020-03-06 17:08:40 Изтеглете файл
Доклад за работата на Комисията 2020-03-06 17:08:00 Изтеглете файл
Протокол 2 от работата на Комисията 2020-03-06 17:04:24 Изтеглете файл
Протокол 1 от работата на Комисията 2019-12-18 17:28:46 Изтеглете файл
Съобщение за промяна датата и часа за отваряне на офертите 2019-11-08 16:02:49 Изтеглете файл
Документация за участие във файлов архив zip 2019-10-07 16:05:39 Изтеглете файл