Доставка и инсталиране на компютърна техника и периферия и провеждане на обучение за работа с нея

Обновление от 08.11.2019 г. Съобщение за промяна датата и часа за отваряне на офертите, налично и в раздел Документи по-долу.

Описание:
Предметът на поръчката включва „Доставка и инсталиране на компютърна техника и периферия и провеждане на обучение за работа с нея", за изграждането и развитието на Център за компетентност „Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“ по проект BG05M2OP001-1.002-0019, финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж” , като техниката е описана подробно по вид, брой и технически параметри в техническа спецификация. Изпълнението на обществената поръчка се осъществява на следните етапи: 1. Доставка на техниката; 2.Извършване на инсталиране /тестване/ и въвеждане в експлоатация от персонал на изпълнителя; 3. Обучение на служители на възложителя; 4. Гаранционна поддръжка и сервиз в гаранционния срок.

Линк към обявлението в Официален вестник на Европейския съюз (ОВ/S).

Линк към преписката в портала на АОП (вкл. Обявление и Решение по образец).

 

Документи
Съобщение за промяна датата и часа за отваряне на офертите 2019-11-08 16:02:49 Изтеглете файл
Документация за участие във файлов архив zip 2019-10-07 16:05:39 Изтеглете файл