Юли 2020
ПоВтСрЧвПтСъНе
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
  

Доставка на специализирано оборудване за ЦНИЛ-КР-НКН по проект BG05M2OP001-1.001-0001 "Изграждане и развитие на център за върхови постижения "Наследство БГ", включваща 5 (пет) обособени позиции

 

Документацията за участие в обществената поръчка е прикачена общодостъпно в раздел "Документи" по-долу.
Обявлението в ОВ на ЕС е публикувано на 17.06.2020. Преписка в АОП. Решение. Обявление.
Откритата процедура е с предмет: 

„Доставка на специализирано оборудване за Централна научно-изследователска лаборатория за консервиране и реставриране на недвижимото културно наследство (ЦНИЛ-КР-НКН) по проект BG05M2OP001-1.001-0001 "Изграждане и развитие на център за върхови постижения "Наследство БГ", включваща 5 (пет) обособени позиции:

 Обособена позиция 1 -  Доставка на измервателни уреди за различни физични величини, характерни при строителните материали и процеси в строителството, както и уреди за подготовка на образци от строителни материали преди изпитване за определяне на физични величини.

Обособена позиция 2 - Доставка на измервателни уреди за различни физични величини, както и уреди за сканиране на обекти под бетон или почва.

Обособена позиция 3 - Доставка на електронен микроскоп

Обособена позиция 4 -  Доставка на уред за електромагнитна спектроскопия

Обособена позиция 5 - Доставка на технически уреди за измерване на дължини, наблюдение на труднодостъпни места, пробиване, рязане, заваряване, запояване,
повдигане, натоварване, както и защитни аксесоари за оператори при извършване на гореописаните дейности.

Заглавие Дата Файл
Документация за участие 2020-06-17 17:49:45 Изтеглете файл