Юни 2024
ПоВтСрЧвПтСъНе
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Доставка на специализирано оборудване за ЦНИЛ-КР-НКН по проект BG05M2OP001-1.001-0001 "Изграждане и развитие на център за върхови постижения "Наследство БГ", включваща 5 (пет) обособени позиции

 

Обновяване от 04.12.2020 г.

 

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА УЧАСТНИЦИТЕ

в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на специализирано оборудване за Централна научно-изследователска лаборатория за консервиране и реставриране на недвижимото културно наследство (ЦНИЛ-КР-НКН) по проект BG05M2OP001-1.001-0001 "Изграждане и развитие на център за върхови постижения „Наследство БГ", включваща 5 (пет) обособени позиции: Обособена позиция 1 - Доставка на измервателни уреди за различни физични величини характерни при строителните материали и процеси в строителството, както и уреди за подготовка на образци от строителни материали преди изпитване за определяне на физични величини; Обособена позиция 2 - Доставка на измервателни уреди за различни физични величини, както и уреди за сканиране на обекти под бетон или почва; Обособена позиция 3 - Доставка на електронен микроскоп.; Обособена позиция 4 - Доставка на уред за електромагнитна спектроскопия; Обособена позиция 5 - Доставка на технически уреди за измерване на дължини, наблюдение на труднодостъпни места, пробиване, рязане, заваряване, запояване, повдигане, натоварване, както и pащитни аксесоари за оператори при извършване на гореописаните дейности“.

 

Уведомяваме Ви, че отварянето на ценовите оферти на допуснатите участници ще бъде извършено публично на 09.12.2020 г. в 14:30 часа в гр. София в голяма заседателната зала на етаж 2 в ректората на УАСГ, на бул. „Христо Смирненски“ 1.

 

Отварянето на ценовите предложения на допуснатите участници е публично и на него могат да присъстват лицата по чл. 54, ал. 2 от ППЗОП - участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

 

Председател на комисия:  (подпис) /адв. Габриела Николова/

Бележка - настоящото съобщение е сканирано и публикувано в раздел "Документи" на настоящата страница.

Обновяване от 21.07.2020 г. : 

ДО

ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Доставка на специализирано оборудване за Централна научно-изследователска лаборатория за консервиране и реставриране на недвижимото културно наследство (ЦНИЛ-КР-НКН) по проект BG05M2OP001-1.001-0001 "Изграждане и развитие на център за върхови постижения „Наследство БГ", включваща 5 (пет) обособени позиции: Обособена позиция 1 -  Доставка на измервателни уреди за различни физични величинихарактерни при строителните материали и процеси в строителството, както и уреди за подготовка на образци от строителни материали преди изпитване за определяне на физични величини; Обособена позиция 2 - Доставка на измервателни уреди за различни физични величини, както и уреди за сканиране на обекти под бетон или почва; Обособена позиция 3 - Доставка на електронен микроскоп.; Обособена позиция 4 -  Доставка на уред за електромагнитна спектроскопия; Обособена позиция 5 - Доставка на технически уреди за измерване на дължини, наблюдение на труднодостъпни места, пробиване, рязане, заваряване, запояване,
повдигане, натоварване, както и защитни аксесоари за оператори при
извършване на гореописаните дейности“,
рег. номер в АОП: 00859-2020-0004

 

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОМЯНА

НА ДАТАТА И ЧАСА НА ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

На основание чл. 53 от Правилник за прилагане на закона за обществените поръчки /ППЗОП/, Ви уведомяваме, че отварянето на офертите, подадени в обществена поръчка с предмет: „Доставка на специализирано оборудване за Централна научно-изследователска лаборатория за консервиране и реставриране на недвижимото културно наследство (ЦНИЛ-КР-НКН) по проект BG05M2OP001-1.001-0001 "Изграждане и развитие на център за върхови постижения „Наследство БГ", включваща 5 (пет) обособени позиции: Обособена позиция 1 -  Доставка на измервателни уреди за различни физични величинихарактерни при строителните материали и процеси в строителството, както и уреди за подготовка на образци от строителни материали преди изпитване за определяне на физични величини; Обособена позиция 2 - Доставка на измервателни уреди за различни физични величини, както и уреди за сканиране на обекти под бетон или почва; Обособена позиция 3 - Доставка на електронен микроскоп.; Обособена позиция 4 -  Доставка на уред за електромагнитна спектроскопия; Обособена позиция 5 - Доставка на технически уреди за измерване на дължини, наблюдение на труднодостъпни места, пробиване, рязане, заваряване, запояване,повдигане, натоварване, както и  pащитни аксесоари за оператори приизвършване на гореописаните дейности“, открита с Решение № 202/12.06.2020г. на ректора на Университет по архитектура, строителство и геодезия с регистрационен номер в АОП 00859-2020-0004, насрочено за 24.07.2020г. от 13.00 ч. се отлага за 28.07.2020г. от 10,00 часа, които да се считат за новоопределени дата и час за отваряне на офертите.

 

РЕКТОР НА УАСГ:     (подпис и печат)

                               проф. д-р инж. Иван Марков

  ===================================

Документацията за участие в обществената поръчка е прикачена общодостъпно в раздел "Документи" по-долу.
Обявлението в ОВ на ЕС е публикувано на 17.06.2020. Преписка в АОП. Решение. Обявление.
Откритата процедура е с предмет: 

„Доставка на специализирано оборудване за Централна научно-изследователска лаборатория за консервиране и реставриране на недвижимото културно наследство (ЦНИЛ-КР-НКН) по проект BG05M2OP001-1.001-0001 "Изграждане и развитие на център за върхови постижения "Наследство БГ", включваща 5 (пет) обособени позиции:

 Обособена позиция 1 -  Доставка на измервателни уреди за различни физични величини, характерни при строителните материали и процеси в строителството, както и уреди за подготовка на образци от строителни материали преди изпитване за определяне на физични величини.

Обособена позиция 2 - Доставка на измервателни уреди за различни физични величини, както и уреди за сканиране на обекти под бетон или почва.

Обособена позиция 3 - Доставка на електронен микроскоп

Обособена позиция 4 -  Доставка на уред за електромагнитна спектроскопия

Обособена позиция 5 - Доставка на технически уреди за измерване на дължини, наблюдение на труднодостъпни места, пробиване, рязане, заваряване, запояване,
повдигане, натоварване, както и защитни аксесоари за оператори при извършване на гореописаните дейности.

Заглавие Дата Файл
Обявление за изпълнен договор по трета обособена позиция 2021-11-18 13:38:34 Изтеглете файл
Обявление за изпълнен договоро по първа обособена позиция 2021-08-13 11:31:20 Изтеглете файл
Обявление за изпълнен договор по втора обособена позиция 2021-08-13 11:27:41 Изтеглете файл
Обявление за възложена поръчка 2021-03-29 14:50:53 Изтеглете файл
Договор по трета обособена позиция 2021-03-16 13:50:56 Изтеглете файл
Договор по втора обособена позиция 2021-02-24 14:59:55 Изтеглете файл
Договор по първа обособена позиция 2021-02-24 14:58:12 Изтеглете файл
Обявление по четвърта и пета обособени позиции 2021-02-17 17:40:17 Изтеглете файл
Решение за класиране и избор на изпълнител 2021-01-06 16:19:41 Изтеглете файл
Доклад от работата на Комисията 2021-01-06 16:18:53 Изтеглете файл
Протокол 3 от работата на Комисията 2021-01-06 16:18:03 Изтеглете файл
Протокол 2 от работата на Комисията 2021-01-06 16:03:38 Изтеглете файл
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА УЧАСТНИЦИТЕ 2020-12-04 09:57:00 Изтеглете файл
Обявление за възложена поръчка 2020-10-15 18:51:24 Изтеглете файл
Протокол 1 от Работата на Комисията 2020-08-19 15:18:40 Изтеглете файл
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОМЯНА НА ДАТАТА И ЧАСА НА ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ 2020-07-21 12:06:16 Изтеглете файл
Обявление за поръчка 2020-06-12 16:59:44 Изтеглете файл
Решение за откриване на процедурата 2020-06-12 16:57:36 Изтеглете файл
Документация за участие 2020-06-12 16:49:45 Изтеглете файл