Септември 2020
ПоВтСрЧвПтСъНе
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
    

Доставка на специализирано оборудване за ЦНИЛ-КР-НКН по проект BG05M2OP001-1.001-0001 "Изграждане и развитие на център за върхови постижения "Наследство БГ", включваща 5 (пет) обособени позиции

 


Обновяване от 21.07.2020 г. : 

ДО

ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Доставка на специализирано оборудване за Централна научно-изследователска лаборатория за консервиране и реставриране на недвижимото културно наследство (ЦНИЛ-КР-НКН) по проект BG05M2OP001-1.001-0001 "Изграждане и развитие на център за върхови постижения „Наследство БГ", включваща 5 (пет) обособени позиции: Обособена позиция 1 -  Доставка на измервателни уреди за различни физични величинихарактерни при строителните материали и процеси в строителството, както и уреди за подготовка на образци от строителни материали преди изпитване за определяне на физични величини; Обособена позиция 2 - Доставка на измервателни уреди за различни физични величини, както и уреди за сканиране на обекти под бетон или почва; Обособена позиция 3 - Доставка на електронен микроскоп.; Обособена позиция 4 -  Доставка на уред за електромагнитна спектроскопия; Обособена позиция 5 - Доставка на технически уреди за измерване на дължини, наблюдение на труднодостъпни места, пробиване, рязане, заваряване, запояване,
повдигане, натоварване, както и защитни аксесоари за оператори при
извършване на гореописаните дейности“,
рег. номер в АОП: 00859-2020-0004

 

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОМЯНА

НА ДАТАТА И ЧАСА НА ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

На основание чл. 53 от Правилник за прилагане на закона за обществените поръчки /ППЗОП/, Ви уведомяваме, че отварянето на офертите, подадени в обществена поръчка с предмет: „Доставка на специализирано оборудване за Централна научно-изследователска лаборатория за консервиране и реставриране на недвижимото културно наследство (ЦНИЛ-КР-НКН) по проект BG05M2OP001-1.001-0001 "Изграждане и развитие на център за върхови постижения „Наследство БГ", включваща 5 (пет) обособени позиции: Обособена позиция 1 -  Доставка на измервателни уреди за различни физични величинихарактерни при строителните материали и процеси в строителството, както и уреди за подготовка на образци от строителни материали преди изпитване за определяне на физични величини; Обособена позиция 2 - Доставка на измервателни уреди за различни физични величини, както и уреди за сканиране на обекти под бетон или почва; Обособена позиция 3 - Доставка на електронен микроскоп.; Обособена позиция 4 -  Доставка на уред за електромагнитна спектроскопия; Обособена позиция 5 - Доставка на технически уреди за измерване на дължини, наблюдение на труднодостъпни места, пробиване, рязане, заваряване, запояване,повдигане, натоварване, както и  pащитни аксесоари за оператори приизвършване на гореописаните дейности“, открита с Решение № 202/12.06.2020г. на ректора на Университет по архитектура, строителство и геодезия с регистрационен номер в АОП 00859-2020-0004, насрочено за 24.07.2020г. от 13.00 ч. се отлага за 28.07.2020г. от 10,00 часа, които да се считат за новоопределени дата и час за отваряне на офертите.

 

РЕКТОР НА УАСГ:     (подпис и печат)

                               проф. д-р инж. Иван Марков

  ===================================

Документацията за участие в обществената поръчка е прикачена общодостъпно в раздел "Документи" по-долу.
Обявлението в ОВ на ЕС е публикувано на 17.06.2020. Преписка в АОП. Решение. Обявление.
Откритата процедура е с предмет: 

„Доставка на специализирано оборудване за Централна научно-изследователска лаборатория за консервиране и реставриране на недвижимото културно наследство (ЦНИЛ-КР-НКН) по проект BG05M2OP001-1.001-0001 "Изграждане и развитие на център за върхови постижения "Наследство БГ", включваща 5 (пет) обособени позиции:

 Обособена позиция 1 -  Доставка на измервателни уреди за различни физични величини, характерни при строителните материали и процеси в строителството, както и уреди за подготовка на образци от строителни материали преди изпитване за определяне на физични величини.

Обособена позиция 2 - Доставка на измервателни уреди за различни физични величини, както и уреди за сканиране на обекти под бетон или почва.

Обособена позиция 3 - Доставка на електронен микроскоп

Обособена позиция 4 -  Доставка на уред за електромагнитна спектроскопия

Обособена позиция 5 - Доставка на технически уреди за измерване на дължини, наблюдение на труднодостъпни места, пробиване, рязане, заваряване, запояване,
повдигане, натоварване, както и защитни аксесоари за оператори при извършване на гореописаните дейности.

Заглавие Дата Файл
Протокол 1 от Работата на Комисията 2020-08-19 15:18:40 Изтеглете файл
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОМЯНА НА ДАТАТА И ЧАСА НА ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ 2020-07-21 12:06:16 Изтеглете файл
Документация за участие 2020-06-17 17:49:45 Изтеглете файл