Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на лабораторно и пилотно оборудване...

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

 за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на лабораторно и пилотно оборудване към съществуващите лаборатории към катедра «Водоснабдяване, канализация и пречистване на води» при Хидротехнически факултет и катедра «Строителни материали и изолации» при Строителен факултет на УАСГ, за изграждането и развитието на Център за компетентност „Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“ по проект BG05M2OP001-1.002-0019, финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж”, включваща обособени позиции

 

 

Публикация на Обявлението в TED Electronic Daily - приложение към Официален вестник на ЕС.

Информация за преписката в регистъра на АОП, вкл. Решението за откриване на процедурата и Обявлението за обществена поръчка.

Копие на ЕЕДОП 06-espd-request.zip като отделен файл е поместен и тук за по-бърз достъп и удобство на участниците. Останалата документация за участие съвкупно е приобщена във файлов архив, наличен в раздел "Документи" на настоящата страница.

Документи
Документация за участие 2019-08-14 17:43:34 Изтеглете файл
Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) 2019-08-14 17:34:41 Изтеглете файл