Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на лабораторно и пилотно оборудване...

Съобщение. Днес, в 13.09.2019 г. под номер 2019/S 177-430670 в ОВ на ЕС е публикувано обявлението за прекратяването на обособена позиция 4 като част от общата процедура. За тази позиция заинтересованите лица не следва да подават оферти. Електронно подписан PDF носител е приложен в раздел "Документи"(по-долу).

Съществено обновяване от 29.08.2019 г. 
Уважаеми заинтересовани лица, днес (29.08.2019 г.), в актуалния днешен брой на OВ на ЕС, брой 166/2019 е публикувано Решение на Възложителя за изменение и допълнителна информация. В настоящия профил, раздел "Документи" (по-долу), са приложени и съотносимите към Решението файлове - 4 бр., както и самото волеизявление на Възложителя за изменение на определени условия по процедурата.

До всички заинтересовани лица - важно обновяване от 23.08.2019 г. !
В раздел документи на преписката (по-долу) са приложени Разяснение на Възложителя по постъпило запитване и съответно последващо Решение за прекратяване на процедурата по обособена позиция  № 4 (четири) „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на уреди за подготовка, съхранение и третиране на пробни образци от строителни материали“ от настоящата обществена поръчка:

--------------------------------------------------------------------

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

 за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на лабораторно и пилотно оборудване към съществуващите лаборатории към катедра «Водоснабдяване, канализация и пречистване на води» при Хидротехнически факултет и катедра «Строителни материали и изолации» при Строителен факултет на УАСГ, за изграждането и развитието на Център за компетентност „Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“ по проект BG05M2OP001-1.002-0019, финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж”, включваща обособени позиции

 

 

Публикация на Обявлението в TED Electronic Daily - приложение към Официален вестник на ЕС.

Информация за преписката в регистъра на АОП, вкл. Решението за откриване на процедурата и Обявлението за обществена поръчка.

Копие на ЕЕДОП 06-espd-request.zip като отделен файл е поместен и тук за по-бърз достъп и удобство на участниците. Останалата документация за участие съвкупно е приобщена във файлов архив, наличен в раздел "Документи" на настоящата страница.

Документи
Обявление за хода на обществена поръчка - прекратяване на обос. поз. 4 2019-09-13 13:50:21 Изтеглете файл
Решение за изменение на условия по процедурата във формат pdf 2019-08-29 12:02:33 Изтеглете файл
Документация за участие (изм.) във формат pdf 2019-08-29 12:01:51 Изтеглете файл
Документация за участие (изм.) във формат docx 2019-08-29 12:01:12 Изтеглете файл
Образци на документи (изм.) във формат docx 2019-08-29 12:00:31 Изтеглете файл
Разяснение на Възложителя на постъпило по съответния ред запитване 2019-08-23 12:51:53 Изтеглете файл
Решение на Възложителя за прекратяване процедурата по обособена позиция 4 (четири) 2019-08-23 12:50:43 Изтеглете файл
Документация за участие 2019-08-14 17:43:34 Изтеглете файл
Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) 2019-08-14 17:34:41 Изтеглете файл