Юли 2024
ПоВтСрЧвПтСъНе
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    

Изпълнение на СМР за изграждане на „Обекти на Център за върхови постижения в УАСГ“ по проект № BG05M2OP001-1.001-0001

Обновяване от 24.07.2020 г. - С Решение № 300 на Ректора на УАСГ за одобряване на обявление с импорт ID по регистъра на АОП: 988877се удължава срока за получаване на оферти и нова дата за отварянето им.
За повече подробности - вж. прикачения файл в раздел "Документи" в настоящата страница. 

Преписка за поръчката в АОП с номер 00859-2020-0003, публикувано Решение и Обявление.

Публикувано на 16.06.2020 г. Обявление в ОВ на ЕС

Открита процедура. Предмет на обществената поръчка:

„Изпълнение на СМР за изграждане на „Обекти на Център за върхови постижения в Университета по архитектура, строителство и геодезия, бул. „Христо Смирненски“ № 1, гр. София“,
по проект № BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върховни постижения „Наследство БГ“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР)“

Документацията е общодостъпно налична в раздел "Документи" на настоящата страница (по-долу).

Документи
2020-12-30 17:37:31 Изтеглете файл
Обявление за възложена поръчка 2105/30.12.2020 2020-12-30 15:02:12 Изтеглете файл
Решение за одобряване на обявление (на изм. по срокове) 2020-07-24 18:04:48 Изтеглете файл
Документация за участие в обществената поръчка 2020-06-16 11:03:12 Изтеглете файл