Юли 2020
ПоВтСрЧвПтСъНе
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
  

Изпълнение на СМР за изграждане на „Обекти на Център за върхови постижения в УАСГ“ по проект № BG05M2OP001-1.001-0001

Преписка за поръчката в АОП с номер 00859-2020-0003, публикувано Решение и Обявление.

Публикувано на 16.06.2020 г. Обявление в ОВ на ЕС

Открита процедура. Предмет на обществената поръчка:

„Изпълнение на СМР за изграждане на „Обекти на Център за върхови постижения в Университета по архитектура, строителство и геодезия, бул. „Христо Смирненски“ № 1, гр. София“,
по проект № BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върховни постижения „Наследство БГ“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР)“

Документацията е общодостъпно налична в раздел "Документи" на настоящата страница (по-долу).

Документи
Документация за участие в обществената поръчка 2020-06-16 11:03:12 Изтеглете файл