Проектиране и изпълнение на СМР по ОП "Региони в растеж" 2014-2020 г. Прекратена на 25.06.2019 г.

Важно известие от 25.06.2019 г. Обществената поръчка е прекратена с Решение на Ректора на УАСГ с рег. индекс и дата №  271 / 25.06.2019 г.

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на проект "Oбновяване и модернизация на образователна инфраструктура в Университета по архитектура, строителство и геодезия", финансиран от 


Публикувано в АОП Решение и Обявление. Информация за преписката.

Изтеглете документацията за участие във файлов архив "zip".


.

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА -   РАЗЯСНЕНИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА в процедура публично състезание с уникален номер на преписката 00859-2019-0001 по Регистъра на Агенцията по обществени поръчки” С ПРЕДМЕТ: „Избор на изпълнител за изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на проект "Oбновяване и модернизация на образователна инфраструктура в Университета по архитектура, строителство и геодезия", финансиран от ОПРР 2014-2020 г.” по две обособени позиции.

 

                                                                                                   Уважаеми заинтересовани лица,

 

             В деловодство на УАСГ с регистрационен номер и дата 792 от 29.03.2019 г. е постъпило, макар и изрично да не е посочено като форма – искане за разяснения по условия, които се съдържат в решението, обявлението, поканата за потвърждаване на интерес, документацията за обществената поръчка и описателния документ. На основание чл. 1 и чл.2 и най-вече т.4 (публичност и прозрачност) от Закона за обществените поръчки (ЗОП), Възложителят приема всяко съдържание от Профила на купувача с отношение към процедурата като „описателен документ“, използвайки принципно аналогията в правото и липсата на изрично посочване на Профила на купувача в Закона досежно тези случаи. Искането е постъпило в срок, по съответния ред и притежава всички реквизити, за да бъде разгледано.

 

           Следва да поясним, че въз основа на времевата специфика за утвърждаване на Решението, ведно с обявление и документация, подаване на информация за целите на предварителния външен контрол, който осъществява АОП и публикуването, „качването“ на документацията за участие в Профила на купувача, включваща Решение Обявление, окончателното утвърждаване с подпис и печат във формата на проект в страниците от Профила на купувача и други последващи в зависимост от развитието на процедурата информации и волеизявления настъпват съответни изменения, както и след качването на настоящите разяснения в Профила на купувача. Възложителят може да гарантира, че пълният обем на изискуемата по закон документация, със съдържание, определимо според спецификата на поръчката и от Възложителя, е предоставена (качена в Профила на купувача) във единен файлов архив zip на 15 март, 2019 г. в 16 часа, 33 минути и 15 секунди - деня на публикуване в АОП на Решението и обявлението с неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп чрез електронни средства до документацията за обществената поръчка от датата на публикуване на обявлението в Регистъра на обществените поръчки, дължимо по силата на чл.32, ал.1 Закона за обществените поръчки.

 

 01.04.2019

 

гр. София                                                                                Възложител: (подпис, печат)

 

                                                                                                 проф. д-р. инж.  Иван Димитров Марков/                   

 

          

 

Документи
Обявление за възложена (прекратена) поръчка 2019-07-22 17:17:42 Изтеглете файл
Решение за прекратяване на обществената поръчка 2019-06-25 17:38:26 Изтеглете файл
Документация за участие в обществената поръчка във файлов архив (zip) 2019-03-15 16:33:15 Изтеглете файл