Проектиране и изпълнение на СМР по ОП "Региони в растеж" 2014-2020 г.

Обновяване на страницата от 27.02.2020 г. В раздел "Документи" по-долу е публикуван (качен) файл, съдържащ съобщение за отваряне на ценовите оферти.

Обновяване на страницата от 05.12.2019 г. В раздел "Документи" по-долу е публикуван (качен) файл, съдържащ разяснениe по въпрос от запитване на заинтересовано лице.
Обновяване на страницата от 27.11.2019 г. В раздел "Документи" по-долу е публикуван (качен) файл, съдържащ разяснения по въпроси от запитване на заинтересовано лице.

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА чрез Публично състезание за проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на проект "Oбновяване и модернизация на образователна инфраструктура в Университета по архитектура, строителство и геодезия", финансиран от 

Публикувано в АОП Решение и ОбявлениеИнформация за преписката.

Обновяване на страницата от 15.11.2019 г. С идентификационен ID 944638 в АОП е изпратено/получено Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация с идентификационен индекс и дата по деловодния регистър на УАСГ 465/15.11.2019 г. Със същото може да се запознаете оттук или в раздел "Документи" по-долу.


Поради капацитета на сървъра обемът на документацията е разпределен в две части. Същият е наличен (общодостъпен) и в раздел "Документи" на настоящата страница

Изтеглете документация за участие - част Първа.

Изтеглете документация за участие - част Втора.

Документи
Обявление за изпълнена поръчка 2023-04-11 11:18:57 Изтеглете файл
Обявление за възложена поръчка 2023-04-10 10:09:10 Изтеглете файл
Допълнително споразумение и приложение № 1 2022-04-20 11:31:31 Изтеглете файл
Обява за възложена поръчка 2020-12-04 16:02:28 Изтеглете файл
Ценово предложение 2020-11-02 10:50:19 Изтеглете файл
Техническо предложение 2020-11-02 10:48:17 Изтеглете файл
Договор за изпълнение на обществената поръчка 2020-11-02 09:52:16 Изтеглете файл
Уведомление от КЗК по дело 423/2020 2020-08-03 16:35:20 Изтеглете файл
Решение за избор на изпълнител в процедурата 2020-06-12 18:38:42 Изтеглете файл
Заключителен протокол от работата на Комисията 2020-06-12 18:37:55 Изтеглете файл
Протокол 3 от работата на Комисията 2020-06-12 18:37:20 Изтеглете файл
Протокол 2 от работата на Комисията 2020-06-12 18:36:07 Изтеглете файл
Съобщение за отваряне на ценовите оферти 2020-02-27 14:50:08 Изтеглете файл
Протокол 1 от работата на Комисията 2020-02-05 17:59:58 Изтеглете файл
Разяснения по постъпил в запитване въпрос 2019-12-05 19:28:53 Изтеглете файл
Разяснения по постъпили въпроси в запитване 2019-11-27 18:18:01 Изтеглете файл
Решение за одобрение на обявление на изменение или доп. информация 2019-11-15 10:32:18 Изтеглете файл
Документация за участие - част първа 2019-11-12 16:26:41 Изтеглете файл
Документация за участие - част втора 2019-11-12 16:04:06 Изтеглете файл