Уважаеми дами и господа,

На основание чл. 57, ал.3 във връзка с чл. 54, ал. 2 от ППЗОП Ви известяваме, че отварянето на ценовите предложения по обществената поръчка с предмет ""Доставка на технологично оборудване за нуждите на Университета по архитектура, строителство и геодезия, във връзка с изпълнението на проект "Oбновяване и модернизация на образователна инфраструктура в Университета по архитектура, строителство и геодезия", финансиран от Оперативна програма Региони в растеж 2014-2020 г.“ ще се извърши на 17 март 2017 г. от 13:00 ч. в Заседателна зала на УАСГ - гр. София, бул. "Христо Смирненски" 1, сграда Ректорат, ет.2. На заседанието могат да присъстват кандидатите или участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

гр. София, 11.03.2017 г.


За Комисията,
изготвил съобщението: Стефан Кръстанов - член и Експерт обществени поръчки на УАСГ