Проектиране и изпълнение на СМР по ОП "Региони в растеж" 2014-2020 г., АОП № 00859-2018-0002 - Прекратена

До всички заинтересовани лица!

(Окончателно обновяване на 22.06.2018 г.)

          Комисия за защита на конкуренцията (КЗК) е отменила Решение № 128/19.03.2018 г. на Ректора на Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ) за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за изпълнение на Инженеринг- проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на проект „Обновяване и модернизация на образователна инфраструктура в Университета по архитектура, строителство и геодезия“, финансиран от ОПРР 2014-2020 г.“, по две обособени позиции. Съобразно чл. 216 от ЗОП  Решението на Комисията за защита на конкуренцията подлежи на обжалване пред тричленен състав на Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

          В горепосочения законов срок (14 дни до 19 юни 2018 г.) УАСГ не е подал жалба пред ВАС срещу Решението (№ АКТ-580-29.05.2018) на КЗК

(Обновена на 30.05.2018 г.) ЗАПОВЕД ЗА ТРЕТО УДЪЛЖАВАНЕ СРОКА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ по чл. 100, ал. 11 вр. с чл.203, ал 3 от ЗОП до 28 юни 2018 г.

ЗАПОВЕД ЗА ВТОРО УДЪЛЖАВАНЕ СРОКА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ по чл. 100, ал. 11 вр. с чл.203, ал 3 от ЗОП

Публикация за производство по обжалване в регистъра на АОП (23.04.2018 г.)

ЗАПОВЕД ЗА УДЪЛЖАВАНЕ СРОКА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ по чл. 100, ал. 11 вр. с чл.203, ал 3 от ЗОП

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА - ОПОВЕСТЯВАНЕ по чл.42, ал. 2, т. 2 и ал. 4 от ЗОП

====================
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

за

Проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на проект "Oбновяване и модернизация на образователна инфраструктура в Университета по архитектура, строителство и геодезия", финансиран от

Публикувано в АОП Решение и Обявление. Информация за преписката.

Изтеглете документацията за участие във файлов архив "zip".


.

 

Документи
Заповед за удължаване срока за получаване на оферти до 28.06.2018 г. 2018-05-30 21:18:48 Изтеглете файл
Заповед за второ удължаване срока за получаване на оферти 2018-05-02 12:00:32 Изтеглете файл
Заповед за удължаване срока за получаване на оферти 2018-04-17 15:36:53 Изтеглете файл
Съобщение до всички заинтересовани лица (сканинг) 2018-04-05 15:51:21 Изтеглете файл
Съобщение до всички заинтересование лица (текст-PDF) 2018-04-04 15:50:01 Изтеглете файл
Документация за участие 2018-03-19 16:36:29 Изтеглете файл