Доставка на експериментално оборудване за нуждите на Национален център по сеизмично инженерство (НЦСИ) на Университет по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ)

Линк към преписката с регистрационен номер по описа на АОП: 00859-2018-0006.

Настоящата обществена поръчка се провежда в изпълнение на решение № 34/13.06.2018 г. на АС на Университета за архитектура, строителство и геодезия (УАСГ), утвърдително резюлиран от Ректора на 31.08.2018 г. доклад на проф. д-р инж. Петър Павлов и Заповед № 487 от 04.10.2018 за назначаване на работна група, която да изготви документация за провеждане на обществената поръчка.

Обществената поръчка се възлага чрез публично състезание на основаниечл.176 от ЗОП във връзка с чл. 18, ал. 1, т. 12, във връзка с чл. 20, ал. 2, т. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП).

В своята дейност НЦСИ провежда взаимосвързани аналитични, числени и експериментални изследвания, насочени към подобряване на сеизмичната осигуреност на различните групи конструкции. Експерименталните изследвания се провеждат с мащабни модели в лабораторни условия и реални конструкции в полеви условия.

Провеждането на експериментални изследвания е свързано с ползването на подходящо експериментално оборудване. В тази връзка Националният център по сеизмично инженерство кани заинтересовани лица за доставка на специализирано експериментално оборудване.

 Експерименталното оборудване за нуждите на Националния център по сеизмично инженерство се обособява предметно-технически в три групи:

1. Оборудване за изследване поведението на сгради, съоръжения и земна основа при сеизмични и други динамични въздействия в полеви и лабораторни условия.

2. Специализирано съпътстващо експериментално оборудване.

3. Оборудване за провеждане на динамични изследвания за изследване поведението на земната основа.

Документи
Документация за участие 2018-10-26 17:10:13 Изтеглете файл