Октомври 2023
ПоВтСрЧвПтСъНе
      
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
     

Открита процедура за възлагане охрана на имоти, стопанисвани от УАСГ (2018-01-05)

(обновено на 25 май 2018 г.)

Публикувани са Решение на Възложителя и Протоколи със Заключителен доклад от работата на Комисията.

(обновено на 04 май 2018 г.)

Съобщение-покана до допуснатите участници (публикация и електронна поща)

       До „Балкан секюрити” ЕООД, „Груп-7 ЕООД, обединение „ПС Еврогард груп” и „Вадим” ООД – допуснати участници до етап разглеждане на ценови параметри в открита процедура с предмет  „Осъществяване на физическа, денонощна, невъоръжена охрана на имоти – държавна собственост, стопанисвани от Университет по архитектура, строителство и геодезия – гр.София" с уникален номер преписка в Регистъра на АОП: 00859-2018-0001

                                                                                                             Уважаеми допуснати до етапа участници,

       На основание т.7  от раздел II „Условия за участие” (стр.15) от Документацията за участие моля да представите Декларация за удължаване срока за валидност на офертите до 16:00 ч. на 11 май вкл. в Деловодство на Университет по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ) съобразно приложения образец. Така попълнения и подписан документ следва да се представи в запечатан непрозрачен плик, надписан по образеца в т.4 (стр.14) от Документацията. В случай, че волеизявителният субект (физическо лице), подписващ декларацията, не е посочен в Търговския регистър или ЕЕДОП като управител, респективно като представител на участника оферент – декларацията следва да бъде придружена с оправомощаващо субекта пълномощно.

 Възложител – Ректор на УАСГ    (подпис и печат)

                                                    / проф. д-р инж. Иван Димитров Марков/

На основание чл. 57, ал.3 от ППЗОП Комисията за разглеждане и оценка на офертите известява, че на 26.04.2018 г. от 11:00 ч. в Заседателна зала на УАСГ, гр. София, бул.”Христо Смирненски”, Ректорат, ет.2 ще се извърши отваряне на ценовите предложения. На публичното заседание могат да присъстват кандидатите или участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
==============================================================
„Осъществяване на физическа, денонощна, невъоръжена охрана на имоти – държавна собственост, стопанисвани от Университет по архитектура, строителство и геодезия – гр.София‘‘

Файлов архив 2018-01-05-OP-01-Ohrana-SO-UACEG.zip, съдържащ:

01. Reshenie.pdf;
02. Obiavlenie.pdf;
03. Документация-за-охрана-ССО-2017г.pdf;
04. Образец-№-1-ЕЕДОП.doc
05. Приложения-към-документация-за-охрана-2017-г.doc.

Линк към профила на поръчката в Портала на АОП, към публикуваното Решение и Обявление

Документи
Протокол 1 от работата на Комисията 2018-05-25 17:55:50 Изтеглете файл
Протокол 2 от Работата на Комисията 2018-05-25 17:55:20 Изтеглете файл
Заключителен доклад на Комисията 2018-05-25 17:54:32 Изтеглете файл
Решение на Възложителя 262 от 22.05.2018 г. 2018-05-25 17:52:05 Изтеглете файл
Декларация по образец за удължаване срока на валидност на офертите 2018-05-04 14:42:29 Изтеглете файл
Протокол 1 от работата на Комисията 2018-04-23 15:42:36 Изтеглете файл
Мотиви към особено мнение на гл.ас.арх. Стефан Аспарухов - член на Комисията 2018-04-23 15:40:54 Изтеглете файл
Документация за участие в откритата процедура 2018-01-05 11:27:37 Изтеглете файл

Съобщение за отваряне на ценовите оферти в обществена поръчка (свалено от челната страница на сайта след провеждане на събитието)

23.04.2018 16:03:54

На основание чл. 57, ал.3 от ППЗОП Комисията за разглеждане и оценка на офертите известява, че на 26.04.2018 г. от 11:00 ч. в Заседателна зала на УАСГ, гр. София, бул.”Христо Смирненски”, Ректорат, ет.2 ще се извърши отваряне на ценовите предложения в открита процедура за възлагане охрана на имоти, стопанисвани от УАСГ. На публичното заседание могат да присъстват кандидатите или участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.