УАСГ участва в открита процедура по съвместно възлагане:

Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж за нуждите на Център по компетентност „Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“, проект BG05M2OP001-1.002-0019, финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж”, която е публикувана на профила на купувача на възложителя СУ "Св. Климент Охридски" на адрес: https://app.eop.bg/today/90619